Вплив кінезіологічних вправ на розвиток дитини

Головна мета дошкільної освіти — виховати зрілу особистість, у якої сформовано дитячий світогляд, упевненість у собі, почуття влас­ної гідності, емоційна сприйнятливість та вольові риси характеру.

Досить актуальним постає питання про впрова­дження в практику роботи закладів дошкільної освіти оздоровчих навчальних технологій, тобто такої організації освітнього процесу на всіх його рівнях, за якої якісне навчання, розвиток і виховання дітей відбуваються без шкоди для їхнього здоров’я, а навпаки, сприяють його зміцненню.

На сьогодні збільшується кількість дітей з мінімальними мозковими дисфункціями (30% від загального числа), які виявляються в порушен­ні мовлення, мислення, у змінах якостей психіки. Доведено, що певну роль у виникненні цих змін відіграють порушення функціональної аси­метрії кори великих півкуль головного мозку й міжпівкульна взаємодія. Зв’язок двох півкуль мозку надзвичайно важливий. У разі його пору­шення (або несформованості) виявляється недоступність або складність координації рухів (наприклад: ходьба, робота обома руками).

Своєчасна корекційно-оздоровча робота сприяє розвитку відповід­них психічних функцій.

Основні її напрямки:

Праці В. М. Бехтерєва, О. М. Леонтьєва, О. Р. Лурія засвідчили про вплив маніпуляцій рук на функції вищої нервової діяльності та роз­витку мовлення. Отже, корекційно-розвиваюча робота повинна бути спрямована від руху до мислення, а не навпаки.

Кінезіологічні вправи дають можливість задіяти ті ділянки мозку, які раніше не брали участі в навчанні. Цікаво відзначити, що людина може мислити, сидячи нерухомо. Однак для закріплення думки слід рухатися.

 І. П. Павлов вважав, що будь-яка думка закінчується рухом. Саме тому багатьом людям легше мислити під час повторюваних фізич­них дій, наприклад: при ходьбі, погойдуванні ногою, постукуванні олівцем по столу та ін. На руховій активності побудовані всі нейропсихологічні корекційно-розвивальні програми! Ось чому слід пам’ятати, що нерухома дитина не навчається!

У ході систематичних занять за кінезіологічними програмами в дитини зникають явища дислексії, розвиваються міжпівкульні зв’язки, поліпшується пам’ять і концентрація уваги. У зв’язку з поліпшенням інтегративної функції мозку в багатьох дітей спостерігається значний прогрес у здібностях до навчання та вміння керу­вати своїми емоціями.

До комплексу кінезіологічних вправ включають:

!!!Вправи необхідно проводити щодня протягом шести-восьми тижнів упродовж 15-20 хв у день.

Для поступового ускладнення вправ можна використовувати:

КІНЕЗІОЛОГІЧНІ ВПРАВИ

ПІД ЧАС РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ

Тілесні рухи

Мета: синхронізувати роботу півкуль, поліп­шити розумову діяльність, зняти мимовільні, не­навмисні рухи.

«Людина-павук»

Стати обличчям до стіни, ноги на ширині плечей, долоні покласти на стіну на рівні очей. Пересуватися уздовж стіни вправо, потім уліво приставним кроком, руками й ногами рухати па­ралельно. Далі робити рухи лівою рукою і правою ногою, правою рукою і лівою ногою.

«Незвичайне крокування»

Крок лівого ногою супроводжувати змахом лівої руки. Крок правою ногою супроводжувати змахом правої руки. (Під ритмічну музику.)

«Уважні звірята»

Потрібно крокувати, високо піднімаючи колі­на, торкаючи правою рукою лівої ноги, а лівою — правої (6 пар рухів). Потім крокувати, торкаючи рукою однойменного коліна (6 пар рухів). Закін­чити торканням протилежної ноги.

«Хитра лисичка»

Зафіксувати голову прямо. Ліву руку підняти вбік під кутом 45° так, щоб, закривши ліве око, правим не можна було побачити пальці на лівій руці. Після цього продовжувати вправу протягом 7 с. Дивитися па великий палець лівої руки, по­тім змінити погляд на «прямо перед собою» (7 с). Вправу виконувати 3 рази. Потім змінити руку, і вправу повторювати.

«Горизонтальна вісімка»

Витягнути перед собою праву руку на рівні очей, пальці стиснути в кулак, залишивши серед­ній і вказівний палець витягнутими. Намалювати в повітрі горизонтальну вісімку якомога більшого розміру. Починати малювати із центра й стежи­ти очима за кінчиками пальців, не повертаючи голови. Потім підключити язик, тобто одночасно з очима стежити за рухом пальців, висунувши з рота язик.

«Око-мандрівник»

Початкове положення стоячи. Не повертаючи голови, знайти очима будь-який предмет, який назвав педагог.

ВПРАВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАСТРОЮ

Щоранку в групі проводимо емоційно-стимулювальні вправи, до комплексу яких, з пев­ним дозуванням, включаємо дихальні вправи, пантоміму, імітаційні рухи, вправи на релакса­цію, пальчикову гімнастику, виконання яких су­проводжуємо читанням віршів. Вправи проводи­мо без примусу, вони повинні надати позитивного емоційного настрою на весь день.

КІНЕЗІОЛОГІЧНІ ХВИЛИНКИ НА ЗАНЯТТЯХ

Дихальні вправи

Мета: активізувати роботу стовбурових відділів мозку;

• розвивати праву півкулю.

   І. Вдих, пауза, видих, пауза. Ефективно вико­ристовувати образне уявлення (візуалізацію), тобто підключати праву півкулю. Наприклад, можна уявити жовту кульку в животику. Під час вдиху губи витягують трубочкою і з шу­мом «п’ють» повітря.

«Хмара дихання»

Початкове положення стоячи, руки опущені. Повільно вдихнути через ніс, надути животик, руки перед грудьми. Повільно видихнути через рот, одночасно малюючи коло симетрично двома руками. Намагатися розподілити повітря на все коло (З рази). Тепер намалювати квадрати й три­кутники.

«Гімнастика мозку»

Мета: розвивати міжпівкульну взаємодію (мо­золисте тіло).

Використовують вправи, які добре відомі вчителям-логопедам. «Кулак — ребро — долоня», «Лезгинка», «Вухо — ніс», «Будинок — їжачок — замок», «Гусак — курка — півень», «Зайчик — каблучка — ланцюжок», «Ножиці — собака — конячка», «Зайчик — коза — виделка».

Доцільно використовувати віршовані рядки для того, щоб вправи були цікавішими. Напри­клад:

«Жабка» (кулак — ребро — долоня)

Три положення руки на столі або на коліні по­слідовно змінюють один одного: кулак (долонею вниз), долоня ребром, долоня вниз:

Жабка (кулак) хоче (ребро) до ставка (до­лоня),

Жабці (кулак) дуже нудно (ребро) тут (до­лоня).

«Оладки»

Права рука лежить на першому коліні доло­нею вниз, ліва — на другому долонею вгору. Од­ночасна зміна: тепер права — долонею догори, а ліва — долонею вниз. У міру засвоєння вправи рухи прискорюють.

КІНЕЗІОЛОПЧНІ ВПРАВИ НА ПРОГУЛЯНЦІ, ПІД ЧАС ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Застосовуємо всі кінезіологічні ігри та впра­ви для психомоторного розвитку дошкільників, спрямовані на відпрацювання в дітей узгоджених рухів голови, тулуба, очей, язика, рук та ніг.

Вправи на розтягування

Мета:

«Дерево»

Початкове положення сидячи навпочіпки. Сховати голову в коліна, обхопити їх руками. Уя­вити себе насіннячком, яке поступово проростає та перетворюється в дерево. Повільно підвестися, розпрямити тулуб, витягнути руки вгору. Потім напружити тіло й витягнутися. Подув вітер — розгойдувати, як дерево.

«Зірви яблука»

Початкове положення стоячи. Уявити собі яблуню з чудовими яблуками. Потягнути пра­вою рукою якомога вище, піднятися навшпиньки й зробити різкий вдих, зірвати яблуко. Нагнутися й покласти яблуко в кошик (видих). Потім підня­ти якомога вище ліву руку й зірвати яблуко, яке там висить.

Тепер нахилитися вперед, покласти яблуко в кошик і видихнути. Використовувати дві руки поперемінно, щоб збирати всі гарні великі яблука та складати їх у кошик.

«Снігова баба»

Уявити себе сніговою бабою. Тіло тверде, як замерзлий сніг. Настала весна, пригріло сонце, снігова баба почала танути. Спочатку «тане» та провисає голова, потім опускаються плечі, роз­слабляються руки й т. ін. У кінці вправи дити­на м’яко падає на підлогу та зображує калюжку води. Необхідно розслабитися. Пригріло сонечко, вода в калюжі стала випаровуватися та перетво­рилася на невеличку хмарку. Дме вітер та жене хмарку по небу. Вправи необхідно проводити щодня. Дитина виконує разом із дорослим, потім самостійно по пам’яті. Вправу виконує спочатку правою рукою, потім лівою, потім двома руками разом. У разі ускладнення дорослий пропонує дитині допомагати собі командами, які вимовляє вголос або про себе.