Гурток як засіб формування основ здорового способу життя

Серед пріоритетних цілей дошкільної освіти є виховання валеологічно компетентної особистості, яка вже з раннього дитинства піклуватиметься про власне здоров’я, свідомо ставити­меться до життя як найціннішого дару, усвідомлюватиме здоров’я як найвищу людську цінність, а здоровий спосіб життя — як чин­ник збереження і зміцнення здоров’я. Знання правил збережен­ня здоров’я, сформованість культурно-гігієнічних умінь та на­вичок — це ті складові обізнаності, які повсякчас ставатимуть у пригоді в житті.

Однією з ефективних форм організації роботи з розвитку здо­рової, життєво компетентної особистості є гурткова робота в до­шкільному навчальному закладі. У межах гурткової роботи педа­гоги мають можливість ураховувати інтереси й потреби кожного з вихованців, широко застосовувати інноваційні підходи до освіт­ньої роботи зі здоров’язбереження.

Мета й завдання діяльності гуртка

Метою роботи гуртка є:

Організовуючи з дітьми гурткову ро­боту щодо формування основ здорового способу життя, потрібно ставити перед собою такі завдання:

Показниками ефективності гурткової роботи є сформованість у дітей знань про правила гігієни й догляду за своїм тілом; не­безпечні чинники, що становлять загрозу для здоров’я і життя; про те, як влаштована людина, які органи її організму потребують особ­ливого захисту; про свій фізичний розвиток, рівень фізичної підго­товленості.

Співпраця з родинами дітей, які відвідують гурток

Результативності гурткової роботи значно сприяє те, що педагоги дошкільного закладу тісно співпрацюють із батьками ви­хованців. Адже саме батьки та люди з найближчого оточення ди­тини є її першими вихователями і на них покладена відповідаль­ність за збереження та зміцнення здоров’я дитини. З огляду на це, одним з провідних засобів формування здорового способу життя дитини є не лише спеціальні заходи, а й свідоме ставлення до збе­реження здоров’я дитини в кожній родині, а отже, дотримання її членами основних правил ведення здорового способу життя.

Формуючи культуру здоров’я дітей у сім’ї, особливу увагу при­діляти просвітницькій роботі, зокрема розширюємо знання бать­ків щодо організації здорових умов життя дитини в родині, способів її фізичного розвитку та вдосконалення.

Розпочинати роботу з виявлення рівня обізнаності батьків та умов виховання дітей у родині. З цією метою проводити анкетуван­ня. На основі аналізу отриманої інформації плануєти подальшу ро­боту, зокрема розробляти пам’ятки та порадники для батьків.

У межах реалізації завдань гурткової роботи потрібно організувати систему практичної допомоги родинам, складовими якої є:

Така системна робота у тісній співпраці з батьками забезпе­чує високу результативність, сприяє створенню монолітного дитячо-дорослого співтовариства, у якому діти, батьки та педагоги розу­міють і підтримують одне одного.

Гурткова робота посідає важливе міс­це у системі оздоровлення дітей. Спеціально організовані гурткові заняття сприяють підвищенню рівня мотивації дітей до ведення здо­рового способу життя, формуванню ціннісного ставлення до власно­го здоров’я, практичних навичок здоров’язбережувальної поведінки. А єдність вимог здорового способу життя в родині та дошкільному закладі сприяє формуванню в кожної дитини свідомого ставлення до свого здоров’я.